1) KAN PIHTISI( EL - ALAK ) 96.sure

Sayfa 385


Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla


-( Mekke’de vahyolunmuştur - 19 ayettir )


1. Oku , Yaradan Rabbinin adıyla oku

2. İnsanı kan pıhtısından yarattı.

3. Oku , Rabbinin keremine son yoktur.

4. Kalem kullanmayı O öğretmiştir.

5. İnsana , bilmediğini öğretmiştir.

6.Evet , İnsan azar ,

7. Kendini zenginleşmiş görünce .

8. Muhakkak ki dönüş Rabbimizedir.

9. Alıkoyan insanı gördün mü,

10. Bir kolu namaz kılmaktan ?

11. Bir düşün , ya doğru yolda ise ,

12. Yahut sakınmayı emrediyorsa ?

13. Bir düşün , ya yalanlayıcı ve arka çevirici ise ?

14. Allah’ın , kendisini gördüğünü bilmiyor muydu ?

15. Yok eğer böylesi vazgeçmezse perçemlerinden yakalarız.

16. O yalancı , yanlış davranan perçeminden.

17. O da yardımcılarını çağırsın,

18. Bizde zebanileri çağırırız.

19. Hayır , ona itaat etme, ve artık secde et ve yaklaş.


TAMAMI TURKCE

 KURAN 


DOSYA

KITAP

OKU

UCRETSIZ / BEDAVA 


Link e tıkla 

Telefonuna indir 

internet olmasa da 

her yer de 

okuyabilirsin


TAMAMI 

TÜRKÇE

OKU

 ANLAKURAN.pdf

https://www.tekhakikat.com/

KURAN.pdf

55,208510 MB

                        English Google Translate 


1) BLOOD CLOTH ( EL - ALAK ) 96.sure

page 385


In the name of Allah, the most merciful and merciful


-( It was revealed in Mecca - 19 verses)


1. Read, in the name of your Lord who created

2. He created man from a blood clot.

3. Read, there is no end to the grace of your Lord.

4. He taught how to use a pen.

5. He taught man what he did not know.

6.Yes, man little by little,

7. When you see yourself enriched.

8. Surely the return is to our Lord.

9. Have you seen the detaining person?

10. One arm from praying?

11. Think about it, what if he is on the right track,

12. Or if he orders abstinence?

13. Think about it, what if he is a denier and a back-turner?

14. Did he not know that Allah saw him?

15. No, if he doesn't give up like this, we'll catch him by the bangs.

16. That liar, misbehaving forelock.

17. Let him call his assistants,

18. We also call the demons.

19. No, do not obey him, and now prostrate and approach.


ALL IN TURKISH

  KUR-AN


FILE

BOOK

READ


FREE 


Click on the link, download it to your phone, you can read it anywhere, even if there is no internet.


KURAN.pdf

https://www.tekhakikat.com/KURAN.pdf

55,208510 MB

 


                                                Deutsche Google Translate


1) BLUTTUCH ( EL - ALAK ) 96.sure

Seite 385


Im Namen Allahs, des Barmherzigsten und Barmherzigsten


-( Es wurde in Mekka offenbart - 19 Verse)


1. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat

2. Er schuf den Menschen aus einem Blutgerinnsel.

3. Lesen Sie, die Gnade Ihres Herrn hat kein Ende.

4. Er lehrte, wie man einen Stift benutzt.

5. Er lehrte den Menschen, was er nicht wusste.

6.Ja, Mann nach und nach,

7. Wenn Sie sich bereichert sehen.

8. Sicherlich ist die Rückkehr zu unserem Herrn.

9. Haben Sie die festgenommene Person gesehen?

10. Ein Arm vom Beten?

11. Denken Sie darüber nach, was ist, wenn er auf dem richtigen Weg ist,

12. Oder wenn er Abstinenz anordnet?

13. Denken Sie darüber nach, was ist, wenn er ein Leugner und ein Rückzieher ist?

14. Wusste er nicht, dass Allah ihn sah?

15. Nein, wenn er nicht so aufgibt, erwischen wir ihn beim Knall.

16. Dieser Lügner, der sich schlecht benimmt.

17. Lass ihn seine Assistenten rufen,

18. Wir nennen auch die Dämonen.

19. Nein, gehorche ihm nicht und werfe dich jetzt nieder und nähere dich.


ALLES AUF TÜRKISCHER

  KUR AN


DATEI

BUCHEN

LESEN


FREI 


Klicken Sie auf die Links

Auf dein Handy herunterladen

auch wenn es kein internet gibt

überall, überallhin, allerorts

du kannst lesen


ALLES AUF ENGLISCH

LESEN VERSTEHEN


KURAN.pdf

https://www.tekhakikat.com/KURAN.pdf

55,208510 MB

2) KALEM ( EL - KALEM ) 68.sure

Sayfa 354-355-356

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

-( Mekke’de vahyolunmuştur - 52 ayettir )

1.Nun. Kalem , ve yazdıkları hakkı için,

2.Sen, Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin.

3.Senin için tükenmek bilmeyen bir karşılık vardır.

4.Muhakkak ki sen en güzel huylusun.

5.Sende göreceksin , onlarda görecekler,

6.Deli kimmiş.

7.Muhakkak ki Rabbimiz, yolundan sapanı daha iyi bilir, doğru yolu tutmuşları da daha iyi bilir

8.Yalanlayanlara itaat etme.

9. Senin tatlılıkla davranmanı isterler ; o zaman onlarda sana tatlılıkla davransınlar.

10. Çok and içene , aldatıcı kimseye itaat etme,

11. Ayıp araştırıcı , arkadan söz söyleyici , söz taşıyıcıya ,

12. Hayırlı işe engel olana , günah işlemeye düşküne,

13. Şerefsiz , üstelikte soysuz olana,

14. Mal ve evlat sahibide olsa.

15. Ayetlerimiz okununca der ki : Bunlar eskilerin masalları.

16. Biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Biz onları , tıpkı sabahleyin yemişlerini toplamaya andiçen bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınayacağız.

18. Allah dilerse demediler.

19. Rabbimiz tarafından gönderilen bir felaket bahçeyi sardı, onlar uykudaydılar.

20. Sabahleyin bahçe kapkara kesildi .

21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler :

22. Mahsul devşireceksiniz erken gidin .

23. Yola koyuldular , gizlice konuşuyorlarda :

24. Bügün hiçbir yoksul içeri girmesin .

25. Buna güçleri yeter sanarak erkenden oraya gittiler .

26. Bahçeyi görünce dediler ki : Yolu şaşırmışız .

27. Hayır artık yoksuluz .

28 . İçlerinden en iyileri dedi ki : Ben size Allah ’ı tenzih edin demedim mi ?

29.Dediler ki: Rabbimizin şanı yücedir, gerçekten de biz zalim kişileriz .

30. Birbirlerine karşı gelerek birbirlerini kınamaya başladılar .

31. Dediler ki : Eyvah bize , meğer biz azgın kimselermişiz .

32. Belki Rabbimiz daha hayırlısını verir : Ne dilersek Rabbimizden dileriz .

33. İşte azap böyledir ; ahiret azabı ise , bir bilseler , daha büyüktür .

34. Sakınanlara , Rableri katında Naim cennetleri vardır .

35. Biz , kendilerini teslim etmişlerle suçluları bir mi tutacağız ?

36. Size ne oldu , nasıl oluyor da böyle hüküm ediyorsunuz ?

37. Yoksa sizin bir kitabınız var da oradamı bunları okuyor ,

38. Orada işinize gelen her şeyi buluyorsunuz ?

39 . Yoksa , kıyamete kadar ne isterseniz hep olacak diye , Bizden alınmış bir ant mı var?

40.Onlara sor : İçinizden buna kim kefil olur ?

41 . Yoksa ortakları mı var ? Sözlerinde gerçekseler ortaklarını getirsinler .

42. O gün işler güçleşir , secdeye çağırılırlar ; ama buna güçleri yetmez .

43. Önlerine bakarlar , üzerlerine aşağılık çöker , halbuki sapsağlam oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı .

44. Bu sözü yalanlayanları , Bana bırak , Biz , onları , bilmedikleri bir yoldan azar azar azaba yaklaştırırız .

45. Ben , Onlara mühlet veriyorum, çünkü , Benim düzenlediğim pek sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da borç altına mı girdiler ?

47.Yoksa gaybı biliyorlar da ondan mı yazıyorlar ?

48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle , balık sahibi gibi olma , boğulur gibi Rabbimize seslenmişti.

49. Eğer , Rabbinin nimetine ermiş olmasaydı kötü bir halde fena bir yere bırakılır giderdi .

50. Fakat , Rabbi onu seçti , salih kimselerden kıldı .

51. Kafirler , Zikr’i ( Kuran’ı) işittikleri zaman sana gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarlar ve derler ki : Muhakkak bu bir deli ….

52. Halbuki bu , alemlere bir öğüttür .

English Google Translate 


2) PEN (HAND - PEN) 68.Sura

Page 354-355-356

In the name of Allah, the most merciful and merciful

    - (Revealed in Mecca - 52 verses)

    1. Nun. Pen, and for the right of writing,

    2. You are not crazy thanks to the blessing of your Lord.

    3. There is an inexhaustible response for you.

    4. Surely you are the most beautiful natured.

    5. You will see, they will see,

    6. Who is crazy?

    7. Surely, our Lord knows best those who stray from His way, and He knows best those who follow the right path.

8. Do not obey those who deny.

9. They want you to act sweetly; then they will treat you kindly.

10. Do not obey the one who swears much, the deceiver,

11. Seeker of shame, slanderer, bearer of words,

12. Those who hinder good deeds, those who are fond of sinning,

13. Dishonored, moreover, degenerate,

14. Even if he owns property and children.

15. When our verses are read, they say: These are the tales of the ancients.

16. We will stamp his nose.

17. We will test them just as we test the owners of the garden, who take an oath to gather their fruit in the morning.

18. If Allah wills, they did not say.

19. A calamity sent by our Lord engulfed the garden, they were asleep.

20. In the morning the garden turned black.

21. In the morning they called each other:

22. Go early to harvest crops.

23. They set off, speaking secretly:

24. Let no poor come in today.

25. They went there early, thinking they could afford it.

26. When they saw the garden, they said: We have gone astray.

27. No, we are poor now.

28. The best of them said: Didn't I tell you to praise Allah?

29. They said: Glory be to our Lord, indeed we are wrongdoers.

30. They turned against each other and began to reproach each other.

31. They said: Alas for us, it turns out that we were unruly people.

32. Maybe our Lord will give something better: Whatever we ask, we ask our Lord.

33. Such is the torment; The punishment of the Hereafter is greater if they only knew.

34. For those who are pious, there will be Paradise of Naim with their Lord.

35. Shall we equate those who have surrendered themselves with the criminals?

36. What has happened to you, how is it that you judge like this?

37. Or do you have a book that he reads there?

38. Do you find everything that works for you there?

39 . Or is there an oath taken from us that whatever you want will always happen until the end of time ?

40. Ask them: Who among you can vouch for this?

41 . Or do they have partners? If they are true to their words, let them bring their partners.

42. On that day, things become difficult and they are called to prostrate; but they can't afford it.

43. They look in front of them and they are humbled, but when they are sound they were called to prostrate.

44. Those who deny this word, Leave it to Me, We will bring them closer to the punishment little by little, by a way they do not know.

45. I give them respite, for my arrangement is very firm.

46. Or do you want a reward from them and they are in debt?

47. Or do they know the ghayb and write from it?

48. Wait patiently for the judgment of your Lord, do not be like the owner of a fish, he called to our Lord as if he were drowning.

49. If he had not attained the blessing of his Lord, he would have been left in a bad place in a bad state.

50. But his Lord chose him and made him one of the righteous.

51. The unbelievers, when they hear the Zikr (Quran), look at you as if they are going to eat you and say: Surely, this is a madman….

52. However, this is an admonition to the worlds.

Deutsche Google Translate


2) STIFT (HAND - STIFT) 68.Sura

Seite 354-355-356

Im Namen Allahs, des Barmherzigsten und Barmherzigsten

-(Es wurde in Mekka enthüllt - 52 Verse)

1.Nonne. Stift und für das Recht zu schreiben,

2. Durch die Gnade deines Herrn bist du nicht verrückt.

3. Es gibt eine unerschöpfliche Belohnung für Sie.

4. Du bist sicher der Schönste.

5. Sie werden sehen, sie werden sehen,

6. Wer ist verrückt?

7. Wahrlich, unser Herr kennt am besten diejenigen, die von seinem Weg abweichen, und er kennt diejenigen am besten, die dem rechten Weg folgen.

8.Gehorche nicht denen, die leugnen.

9. Sie möchten, dass du dich süß verhältst; dann werden sie dich freundlich behandeln.

10. Gehorche nicht dem, der viel schwört, dem Betrüger,

11. Schamsucher, Verleumder, Wortträger,

12. Diejenigen, die gute Taten verhindern, die gerne sündigen,

13. Darüber hinaus entehrt, degeneriert,

14. Auch wenn er Eigentum und Kinder besitzt.

15. Wenn unsere Verse gelesen werden, sagen sie: Dies sind die Geschichten der Alten.

16. Wir werden ihm die Nase stampfen.

17. Wir werden sie prüfen, wie wir die Besitzer des Gartens prüfen, die einen Eid ablegen, ihre Früchte am Morgen zu ernten.

18. Wenn Allah will, haben sie es nicht gesagt.

19. Ein von unserem Herrn gesandtes Unglück verschlang den Garten, sie schliefen.

20. Am Morgen wurde der Garten schwarz.

21. Am Morgen riefen sie sich an:

22. Gehen Sie früh, um Getreide zu ernten.

23. Sie machen sich auf den Weg und sprechen heimlich:

24. Lassen Sie heute keine Armen herein.

25. Sie gingen früh dorthin, weil sie dachten, sie könnten es sich leisten.

26. Als sie den Garten sahen, sagten sie: Wir sind in die Irre gegangen.

27. Nein, wir sind jetzt arm.

28. Die besten von ihnen sagten: Habe ich dir nicht gesagt, du sollst Allah loben?

29. Sie sagten: Ehre sei unserem Herrn, in der Tat sind wir Übeltäter.

30. Sie wandten sich gegeneinander und begannen sich gegenseitig Vorwürfe zu machen.

31. Sie sagten: Leider stellt sich heraus, dass wir widerspenstige Menschen waren.

32. Vielleicht gibt unser Herr etwas Besseres: Was immer wir bitten, bitten wir unseren Herrn.

33. Das ist die Qual; Die Strafe des Jenseits ist größer, wenn sie nur wüssten.

34. Für die Frommen wird das Paradies von Naim bei ihrem Herrn sein.

35. Sollen wir diejenigen, die sich ergeben haben, mit den Verbrechern gleichsetzen?

36. Was ist mit dir passiert, wie kommt es, dass du so urteilst?

37. Oder hast du ein Buch, das er dort liest?

38. Finden Sie dort alles, was für Sie funktioniert?

39 . Oder gibt es einen Eid von uns, dass alles, was Sie wollen, bis zum Ende der Zeit geschieht?

40. Fragen Sie sie: Wer von Ihnen kann dafür bürgen?

41. Oder haben sie Partner? Wenn sie ihren Worten treu sind, lassen Sie sie ihre Partner mitbringen.

42. An diesem Tag werden die Dinge schwierig und sie sind aufgerufen, sich niederzuwerfen; aber sie können es sich nicht leisten.

43. Sie schauen vor sich hin und werden verachtet, während sie, wenn sie gesund waren, aufgefordert wurden, sich niederzuwerfen.

44. Diejenigen, die dieses Wort leugnen, Überlass es Mir, Wir werden sie der Strafe nach und nach näher bringen, auf eine Weise, die sie nicht kennen.

45. Ich gebe ihnen Aufschub, denn mein Arrangement ist sehr fest.

46. Oder willst du eine Belohnung von ihnen und sie haben Schulden?

47. Oder kennen sie den Ghayb und schreiben daraus?

48. Warte geduldig auf das Urteil deines Herrn, sei nicht wie ein Fischbesitzer, rief er zu unserem Herrn, als würde er ertrinken.

49. Wenn er den Segen seines Herrn nicht erlangt hätte, wäre er in einem schlechten Zustand an einem schlechten Ort zurückgeblieben.

50. Aber sein Herr erwählte ihn und machte ihn zu einem der Gerechten.

51. Die Ungläubigen, wenn sie den Zikr (Quran) hören, sehen dich an, als ob sie dich auffressen würden und sagen: Sicherlich, das ist ein Wahnsinniger….

52. Dies ist jedoch eine Ermahnung an die Welten.

3) SARINMIŞ( EL - MÜZEMMİL) 73.sure Sayfa 362-363

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

-( Mekke’de vahyolunmuştur - 20 ayettir )

1.Ey örtüsüne bürünen ,

2.Gece namaza kalk , ama birazında

3.Gece yarısında , yahut bir sonra,

4.Yahut bir önce ve Kuran ‘ı tane tane oku

5.Muhakkak ki , Biz insanın gönlüne ağır bir şey vahyedeceğiz .

6. Muhakkak ki , gece ibadet etmek daha uygun , okumak için de elverişlidir .

7. Çünkü gündüzleri senin uzun uzun işlerin vardır .

8. Rabbinin adını an , bütün gönlünle kendini O ‘na ver .

9. Doğunun da Batının da Rabbidir. O‘ndan başka ilah yoktur ;

o halde O’na sığın .

10. Onların dediklerine sabret , onlardan güzel bir yolda ayrıl .

11. Varlıklı olupta yalanlayanları bana bırak . Onlara az mühlet ver .

12. Muhakkak ki Biz , onlar için ağır zincirler ve cehennem var ,

13. Boğazdan geçmez yiyecek ve acıklı bir azap var .

14. O gün , yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar kum yığınlarına dönecek .

15. Muhakkak ki Biz size tanık olsun diye bir peygamber gönderdik , Firavun’ a da bir peygamber göndermiştik .

16. Firavun , peygambere isyan etmişti , onu çok kötü alıverdik .

17. Kafir olursanız , çocukları saçları ağırmış ihtiyarlara çeviren o günü kendinizi nasıl sakınırsınız ?

18. O gün gök yarılacak ve O’nun vaadi mutlaka yerine gelecek .

19. Muhakkak ki bu bir öğüttür : artık dileyen Rabbinin Yolunu tutar .

20. Muhakkak ki Rabbimiz , senin gecenin üçte ikisinden ve yarısından daha az ve bazı defa üçte biri kadar bir zamanında namaza kalktığını , seninle birlik olanlardan bir kısmının da kalktığını pek iyi bilir. Allah geceyi , gündüzü ölçer , sizin iyice hesaplayamayacağınızı bilir , bu yüzden tövbenizi kabul eder .Artık Kuran’dan kendinize kolay gelecek kadarını okuyun . Allah aranızda hastalar olacağını bilir , bir kısmınızda Allah ‘ın lütfunu aramak üzere yolculuk ederler , başka bir kısmınız da Allah yolunda savaşır . Öyle ise kendinize kolay gelen kadarını okuyun , Namaz kılın , zekat verin . Allah‘a güzel bir borç verin , nefsiniz için ne hayır yaparsanız ,Allah yanında daha hayırlısını ve daha büyük bir karşılığını bulursunuz . Allah’tan mağfiret dileyin , çünkü O suçları örter , Rahimdir .

Updating to serve you better

www.tekhakikat.com


HANE GLOBAL UK LIMITED

Registration Number : 12778466

United Kingdom ,  England , London

www.haneglobal.com

#ALLAH , #DIN  , #ISLAM ,#  #IBADET #KURAN #OKU , 

A#RADIGIN #TUM #CEVAPLAR  #KUR #AN #DA ,

 #OKU  #ILIM #EDIN , 

#OGREN #HURAFELERE #INANMA , 

#TUM #GERCEKLER , #ANLAYABILENE 

#TUM #GECMIS , 

TUM #GELECEK , 

#HER #SEY , 

#YARADAN #VE #YARADILAN 

 #KUR-AN DA 

#EN #DOGRUSUNU #YUCE ALLAH #BILIR


LA ILAHE ILL ALLAH